ZASADY I WARUNKI

OGÓLNIE

G Coffee Company (gcoffee.net) jest właścicielem i obsługuje tę witrynę. Ten artykuł dotyczy Twoich relacji z gcoffee.net. Dostęp i korzystanie z tej Witryny oraz produktów i usług dostępnych za pośrednictwem tej Witryny (zwanych łącznie „Usługami”) podlega następującym warunkom i powiadomieniom („Warunki świadczenia usług”). Korzystając z Usług, wyrażasz zgodę na wszystkie Warunki korzystania z usługi, które mogą być od czasu do czasu aktualizowane. Powinieneś regularnie sprawdzać tę stronę, aby zauważyć wszelkie zmiany, jakie mogliśmy wprowadzić w Warunkach świadczenia usług.

Dostęp do tej Witryny jest dozwolony tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany Usług bez powiadomienia. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu niniejsza witryna internetowa będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części lub całości tej Witryny.

Niniejsza Witryna może zawierać linki do innych witryn internetowych („Witryny połączone”), które nie są obsługiwane przez gcoffee.net. gcoffee.net nie ma kontroli nad połączonymi witrynami i nie przyjmuje za nie żadnej odpowiedzialności ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich. Korzystanie z Witryn połączonych będzie podlegać warunkom użytkowania i usługom zawartym w każdej takiej witrynie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nasza polityka prywatności, która określa, w jaki sposób będziemy wykorzystywać Twoje dane, znajduje się pod adresem [https://gcoffee.net/privacy-policy/]. Korzystając z tej Witryny, wyrażasz zgodę na opisane w niej przetwarzanie i gwarantujesz, że wszystkie podane przez Ciebie dane są dokładne.
Jeśli poprosimy o Twoje dane osobowe z drugorzędnego powodu, takiego jak marketing, poprosimy Cię bezpośrednio o Twoją wyraźną zgodę lub zapewnimy Ci możliwość odmowy.

ZAKAZY

Nie możesz nadużywać tej Witryny. Nie będziesz: popełniać przestępstw ani zachęcać do ich popełnienia; przesyłać ani rozprowadzać wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub jakichkolwiek innych materiałów, które są złośliwe, szkodliwe technologicznie, naruszające zaufanie lub w jakikolwiek sposób obraźliwe lub obsceniczne; włamać się do dowolnego aspektu Usługi; uszkodzone dane; denerwować innych użytkowników; naruszać praw majątkowych innych osób; wysyłać niezamówionych materiałów reklamowych lub promocyjnych, zwanych potocznie „spamem”; ani próbować wpływać na wydajność lub funkcjonalność jakichkolwiek urządzeń komputerowych lub dostępnych za pośrednictwem tej Witryny. Naruszenie tego postanowienia stanowiłoby przestępstwo, a gcoffee.net zgłosi każde takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i ujawni im Twoją tożsamość. Za to naprawdę będziesz dupkiem.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane rozproszonym atakiem typu „odmowa usługi”, wirusami lub innymi technologicznie szkodliwymi materiałami, które mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały w wyniku korzystania z tej Witryny lub do pobierania przez Ciebie wszelkich materiałów zamieszczonych na nim lub w dowolnej witrynie, do której są one z nim połączone.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, OPROGRAMOWANIE I ZAWARTOŚĆ

Prawa własności intelektualnej do całego oprogramowania i treści (w tym obrazów fotograficznych) udostępnionych w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem pozostają własnością gcoffee.net lub jej licencjodawców i są chronione prawami autorskimi i traktatami na całym świecie. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone przez utratę lub uszkodzenie oraz licencjodawców. Możesz przechowywać, drukować i wyświetlać dostarczone treści wyłącznie do użytku osobistego. Użytkownikowi nie wolno publikować, manipulować, rozpowszechniać ani w inny sposób reprodukować, w jakimkolwiek formacie, żadnej treści lub kopii treści dostarczonych do użytkownika lub które pojawiają się w tej Witrynie, ani nie wolno wykorzystywać takich treści w związku z działalnością gospodarczą lub komercyjną. przedsięwzięcie bez naszej zgody.

WARUNKI SPRZEDAŻY

Składając zamówienie, oferujesz zakup produktu na i z zastrzeżeniem poniższych warunków. Wszystkie zamówienia zależą od dostępności i potwierdzenia ceny zamówienia.

Czasy wysyłki mogą się różnić w zależności od dostępności i mogą podlegać opóźnieniom wynikającym z opóźnień pocztowych lub siły wyższej, za które nie będziemy odpowiedzialni.

Aby zawrzeć umowę z gcoffee.net, musisz mieć ukończone 18 lat i posiadać ważną kartę kredytową lub debetową wydaną przez akceptowany przez nas bank. gcoffee.net zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich zgłoszonych przez Ciebie żądań. Jeśli Twoje zamówienie zostanie przyjęte, poinformujemy Cię o tym e-mailem i potwierdzimy tożsamość strony, z którą zawarłeś umowę. Zwykle będzie to witryna gcoffee.net lub w niektórych przypadkach może to być strona trzecia. W przypadku zawarcia umowy z osobą trzecią, gcoffee.net nie działa jako agent ani zleceniodawca, a umowa jest zawierana między tobą a tą stroną trzecią i będzie podlegać warunkom sprzedaży, które ci dostarczają. Składając zamówienie, zobowiązujesz się, że wszystkie podane nam dane są prawdziwe i dokładne, że jesteś autoryzowanym użytkownikiem karty kredytowej lub debetowej użytej do złożenia zamówienia oraz że posiadasz wystarczające środki na pokrycie kosztów towarów. Koszt zagranicznych produktów i usług może się zmieniać. Wszystkie podane ceny podlegają takim zmianom.

(a) NASZA UMOWA

Po złożeniu zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, potwierdzającą otrzymanie zamówienia: ten e-mail będzie jedynie potwierdzeniem i nie będzie stanowić akceptacji zamówienia. Umowa między nami nie zostanie zawarta, dopóki nie wyślemy Ci e-mailem potwierdzenia, że zamówiony towar został do Ciebie wysłany. Zawarta umowa obejmuje tylko towary wymienione w wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysłanej w momencie wysyłki.

(b) CENY I DOSTĘPNOŚĆ

Chociaż staramy się zapewnić, że wszystkie szczegóły, opisy i ceny, które pojawiają się na tej stronie są dokładne, mogą wystąpić błędy. Jeśli odkryjemy błąd w cenie któregokolwiek z zamówionych przez Ciebie towarów, poinformujemy Cię o tym tak szybko, jak to możliwe i damy Ci możliwość ponownego potwierdzenia zamówienia z prawidłową ceną lub anulowania go. Jeśli nie będziemy w stanie się z Tobą skontaktować, potraktujemy zamówienie jako anulowane. Jeśli anulujesz i zapłaciłeś już za towar, otrzymasz pełny zwrot pieniędzy.

Dodatkowo doliczone zostaną koszty dostawy; takie dodatkowe opłaty są wyraźnie widoczne w stosownych przypadkach i uwzględnione w „Całkowitym koszcie”.

(c) PŁATNOŚĆ

Po otrzymaniu Twojego zamówienia przeprowadzamy standardową kontrolę autoryzacji Twojej karty płatniczej, aby upewnić się, że masz wystarczające środki na realizację transakcji. Twoja karta zostanie obciążona po otrzymaniu autoryzacji. Środki pieniężne otrzymane w momencie obciążenia Twojej karty będą traktowane jako depozyt na poczet wartości towarów, które chcesz kupić. Po wysłaniu towarów i wysłaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem, pieniądze wpłacone jako depozyt zostaną wykorzystane jako wynagrodzenie za wartość zakupionych towarów, wymienioną w wiadomości e-mail z potwierdzeniem.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Materiały wyświetlane w tej Witrynie są dostarczane bez żadnych gwarancji, warunków ani zapewnień co do ich dokładności. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, gcoffee.net i jej dostawcy, dostawcy treści i reklamodawcy niniejszym wyraźnie wykluczają wszelkie warunki, gwarancje i inne warunki, które mogą być w inny sposób dorozumiane przez ustawę, prawo zwyczajowe lub prawo słuszności i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, wynikowe, karne lub przypadkowe lub szkody z tytułu utraty możliwości użytkowania, zysków, danych lub innych dóbr niematerialnych, szkody w dobrej woli lub reputacji lub koszty zakupu zastępczych towarów i usług, wynikające lub związane z korzystaniem, niemożnością korzystania, działaniem lub awariami tej Witryny lub Witryn, do których prowadzą linki, oraz wszelkich zamieszczonych w nich materiałów, niezależnie od tego, czy takie szkody były przewidywalne lub wynikają z umowy, delikt, słuszność, restytucja, na mocy ustawy, prawa zwyczajowego lub w inny sposób.

ŁĄCZA DO TEJ STRONY INTERNETOWEJ

Możesz linkować do naszej strony głównej, pod warunkiem, że robisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie szkodzi naszej reputacji ani nie może z niej czerpać, ale nie możesz tworzyć linków w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania , aprobaty lub aprobaty z naszej strony, jeśli takie nie istnieją. Nie możesz tworzyć linków z żadnej witryny, która nie jest Twoją własnością. Niniejsza Witryna nie może być umieszczana w ramkach w żadnej innej witrynie ani nie można tworzyć łączy do żadnej części tej Witryny innej niż strona główna. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na umieszczanie linków bez powiadomienia.

Zastrzeżenie dotyczące własności znaków towarowych, wizerunków osób i praw autorskich osób trzecich

Z wyjątkiem przypadków, gdy wyraźnie określono inaczej, wszystkie osoby (w tym ich nazwy i obrazy), znaki towarowe osób trzecich oraz treści, usługi i / lub lokalizacje przedstawione w tej Witrynie nie są w żaden sposób powiązane, powiązane ani powiązane z gcoffee.net i nie należy polegać na istnieniu takiego związku lub przynależności. Wszelkie znaki towarowe / nazwy prezentowane na tej stronie są własnością odpowiednich właścicieli znaków towarowych.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć, chronić i chronić gcoffee.net, jego Partnerów, kierownictwo, pracowników, konsultantów, agentów i podmioty stowarzyszone przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, odpowiedzialnością, odszkodowaniami i / lub kosztami (w tym, ale nie wyłącznie, opłaty prawne) wynikające z korzystania przez Ciebie z tej Witryny lub naruszenia Warunków świadczenia usług.

Zmiana

gcoffee.net ma prawo według własnego uznania w dowolnym czasie i bez powiadomienia do zmiany, usunięcia lub zmiany Usług i / lub dowolnej strony tej Witryny.

Nieważność

Jeśli jakakolwiek część Warunków świadczenia usług jest niewykonalna (w tym wszelkie postanowienie, w którym wyłączamy naszą odpowiedzialność wobec Ciebie), egzekwowalność jakiejkolwiek innej części Warunków świadczenia usług nie zostanie naruszona, wszystkie inne klauzule pozostające w pełnej mocy. O ile jest to możliwe, w przypadku gdy dowolna klauzula / subklauzula lub część klauzuli / subklauzuli może zostać oddzielona w celu nadania pozostałej części ważności, klauzulę należy odpowiednio interpretować. Ewentualnie zgadzasz się, że klauzula zostanie poprawiona i zinterpretowana w taki sposób, aby ściśle przypominał pierwotne znaczenie klauzuli / podkluzuli, na co zezwala prawo.

Uskarżanie się

Prowadzimy procedurę rozpatrywania reklamacji, którą będziemy starać się rozwiązywać spory, kiedy się pojawią, prosimy o poinformowanie nas, jeśli masz jakiekolwiek skargi lub uwagi.

Zrzeczenie się

Jeśli naruszysz te warunki, a my nie podejmiemy żadnych działań, nadal będziemy uprawnieni do korzystania z naszych praw i środków zaradczych w każdej innej sytuacji, w której naruszysz te warunki.

Całość porozumienia

Powyższe Warunki świadczenia usług stanowią całość porozumienia między stronami i zastępują wszelkie wcześniejsze i równoczesne umowy między Tobą a gcoffee.net. Każde zrzeczenie się któregokolwiek z postanowień Warunków świadczenia usług będzie skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez Partnera gcoffee.net.